Adatkezelési tájékoztató
telekomspots.hu weboldal („Weboldal”) használatával kapcsolatban

A Magyar Telekom Nyrt. mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:

Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: 01-10-041928; adószám: 10773381-2-44; „Adatkezelő”)

Elérhetőségi adatok: [email protected]

2. Adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetőségei:

dr. Esztervári Adrienn (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: [email protected])

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
Hírlevél feliratkozás (e- mail útján történő megkeresések) a Weboldal tartalmával összefüggésben (például rendszeres programajánlatok, nyereményjátékok, kérdőívek). Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont). * e-mail cím, érdeklődési kör (opcionális) A hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett (Felhasználó) profiljának Felhasználó vagy Adatkezelő általi törléséig.

A hozzájárulást vagy a hírlevelek alján elhelyezett linkre kattintva, vagy a felhasználói profilban lehet bármikor visszavonni (leiratkozás).
Felhasználói regisztráció a Weboldalon, felhasználói profil létrehozása Az érintett (Felhasználó) hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont). * e-mail cím, profilkép (opcionálisan megadható), név (opcionálisan megadható) Az e-mail cím hitelesítése hiányában 14 napig.
Az e-mail cím hitelesítése esetén az érintett (Felhasználó) profiljában történő Felhasználó általi utolsó aktivitástól számított 1 évig vagy a regisztráció Felhasználási Feltételekben meghatározott, más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor az érintett (Felhasználó) a regisztrációját megszünteti, tehát hozzájárulását visszavonja.
A Weboldal regisztrációval elérhető funkcióinak használata Az érintett (Felhasználó) hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont). * Az érintett (Felhasználó) által feltöltött tartalom, valamint az érintett (Felhasználó) által a felhasználói fiókjába mentett tartalmak (többek között keresések, kedvencek). A hozzájárulás visszavonásáig, tehát az adott tartalom érintett által kezdeményezett törléséig

vagy a Felhasználó profiljának Felhasználási Feltételekben meghatározott, egyéb módon megvalósuló törléséig (kivéve feltöltött események, helyszínek, előadók, az ezekben szereplő személyes adatok törlése az Adatkezelő elérhetőségén kezdeményezhető),

vagy az adott tartalom Felhasználási Feltételekben meghatározott egyéb esetekben (többek között moderálás) történő törlésig.
Regisztrált felhasználók által beállított emlékeztetők, értesítések küldése a Felhasználó által beállított csatornán (a felhasználó által választott csatornán: applikáción belül és/vagy e-mailben) Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont). * azonosító adatai (applikáción belüli értesítés esetén) és/vagy e-mail cím (e- mail csatornán küldött értesítés esetén) kérelem érintett (Felhasználó) által kezdeményezett törléséig,


vagy a Felhasználói profil törléséig,

vagy a tartalom Weboldalról történő törléséig.
Megbízható felhasználói jelvény igénylése regisztrált felhasználóként Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont). * Felhasználónév, szervezői weboldal, vagy annak hiányában rendezvényszervezői social media platformok: Facebook, Instagram A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben az igénylés elutasítását követő 30 napig,

vagy a hozzájárulás érintett (Felhasználó) általi visszavonásáig, tehát az érintett (Felhasználó) által kezdeményezett jelvénytörlésig,

vagy az érintett (Felhasználó) által kezdeményezett Felhasználói profil törléséig,

vagy a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek teljesülése esetén - az Adatkezelő által kezdeményezett - jelvény vagy Felhasználói profil törléséig.

* A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Weboldal Felhasználója szavatol azért, hogy amennyiben harmadik személyről ad meg személyes adatot, megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adat Weboldalra történő feltöltésére, annak közzétételére. Az Adatkezelő nem felelős a Felhasználók által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a Felhasználók által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért.

4. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

5. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:

Cégnév: UNIFLEX Kft. (székhely: Budapest, Vajdahunyad u. 4, 1082; cégjegyzékszám: 01 09 065405; adószám: 10328259-2-42); az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége: Weboldal üzemeltetése, fejlesztése, moderálás, hírlevélküldés

Az adatfeldolgozó által igénybe vett al-adatfeldolgozók:

AppCorner Kft. (székhely: Budapest, Victor Hugo u. 11, 1132)

Sendinblue (székhely: 7 Rue de Madrid, 75008 Paris, Franciaország)

Heroku (székhely: 650 7th St, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok)

Vercel (székhely: Vercel Inc. 340 S Lemon Ave #4133 Walnut, CA 91789, Egyesült Államok) Amazon Web Services (székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)

 

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra. (Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó igénybe vesz Európai Unión kívüli székhelyű al-adatfeldolgozókat, de ezen al-adatfeldolgozók az európai infrastruktúrát használják, ezért nem történik adattovábbítás.)

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga,

b) személyes adatainak helyesbítésének joga,

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó jog,

d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, valamint

e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.

6.1. Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

6.2. Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.3. Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

6.6. Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.7. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; email: [email protected]).

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu).

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Kelt: Budapest, 2023. január 25.

 

 

230125-1